PRAKTICKÉ TIPY OKNA, DVEŘE

Základní praktické tipy při výrobě a montáži dřevěných oken a dveří

Příprava podkladu:

Dbejte na bezvadnou přípravu podkladu, pracujte s ostrými nástroji a zamezte tím stlačení povrchu. Předejdete zvýraznění struktury letorostů na finálním povrchu. Poslední broušení dřeva provádějte brusným papírem o hrubosti cca. P120-P150.

 

Konstrukční ochrana dřeva:

Dbejte zejména na zaoblení hran o poloměru větším, než 2 mm.

 

Kvalita lepených spojů:

Používejte pouze vodě a teplotně odolná lepidla s vyšším obsahem sušiny. Otevřené a nedoléhající spáry a spoje umožňují průnik vlhkosti, kolísání teplot a tím vytváří podmínky pro vznik hniloby a problémů s přídržností nátěru.

 

Hodnoty při zpracování:

Vlhkost dřeva :             12% ( ±2% )

Teplota vzduchu :          20 0C

Vlhkost vzduchu :          65 % RV

Pohyb vzduchu :           zamezte průvanu

 

Vlhkost v lakovně má významný vliv na schnutí a vypnutí barvy. Nevhodné podmínky je možno upravit redukováním teploty, popř. zvýšením vlhkosti v prostoru politím podlahy vodou.

Průvan při lakování a sušení výrobků urychluje první dobu schnutí, avšak nátěr není hloubkově proschlý. Toto platí i při sušení v sušícím tunelu, nebo na přímém slunci. Příliš rychlé schnutí vede při vyšší vrstvě barvy k tvorbě prasklin v nátěru. Mějte na paměti, že proces úplného chemického vytvrzení vodou ředitelných barev může v závislosti na podmínkách trvat cca. 14 dnů.

 

Směrnice pro zpracování:

Dodržujte pokyny uvedené v technických listech, zejména s ohledem na viskozitu, sílu naneseného materiálu a dobu skladování. Nátěrový systém nekombinujte s cizími výrobky. U jednotlivých dřevin dodržujte předepsaný technologický postup.

 

Všeobecné:

Materiály před upotřebením důkladně promíchejte. Silnovrstvé materiály míchejte šetrně, aby se do objemu nedostalo zbytečné množství vzduchu. Pracovní nářadí a zařízení s kterým nepracujete zakryjte. Otevřené nádoby uzavřete, popřípadě povrch barvy navlhčete, aby materiál nevysychal.

 

Cizí vlivy:

Během zpracování zacházejte opatrně s pomocnými přípravky, jako např. přípravky proti dolepování, silikon, koagulační prostředky apod.

 

Výměna barvy:

Při výměně rozdílných výrobků je zapotřebí důkladné pročistění pracovního zařízení vodou a vyčistění filtru. Pistoli proplachujte bez trysky. Uzavřete přívod rozprašovacího vzduchu a tlak barvy snižte na minimum. Vytlačovanou barvu pouštějte pod nízkým tlakem na vnitřní stranu vědra, zamezíte tím smíchání zbytku barvy se vzduchem. Vzduch vmíchaný do husté barvy potřebuje dlouhou dobu pro odvětrání a tím může hrozit při dalším použití tvorba pěny v nátěru. Mycí vodu nestříkejte do barvy.

 

Nános barvy:

Dřevěné dílce před máčením do impregnace zbavte prachu ofoukáním. Materiály nanášené máčením (impregnace, základ, mezivrstva) musejí dřevo dostatečně nasytit. Každou část dílce ponechte v lázni cca. 2-3 sekundy. Máčený dílec je vhodné otočit v nátěrové hmotě 2x. Materiály pro máčení nesmějí být napěněny, viskozita by měla být nastavena podle technického listu a v průběhu máčení několikrát přezkoušena.

Po zaschnutí proveďte mezibrus. Zamezte probroušení na hranách. Dílce znovu zbavte prachu. Po skončení máčení máčecí vanu vyčistěte.

Po ukončení aplikace máčecích materiálů dochází k nanášení mazivrstev a konečných vrstev stříkáním. Viskózní materiály nanášíme zpravidla stříkáním airmix po celém obvodu dílce a zasklívacích lišt. Provádíme 1 – 2 nástřiky. Pozdější zařezaná místa zatřete znovu stejným systémem nátěru. Sílu nánosu průběžně měřte měrkou barev.

 

Zvláště ohrožená místa:

Zvláštní péči věnujte přiznaným spárám a čelnímu dřevu. Tato místa jsou již upravena máčením a stříkáním, přesto je vhodné provést ještě následnou úpravu. Pro zacelení těchto míst používejte Painttex spárový vosk a Painttex ochranu čelního dřeva. Oba kroky je vhodné použít po aplikaci máčecích materiálů a přebroušení, před stříkáním.

 

Mezibrus:

Pro mezirus používejte brusné houbičky, nebo brusný papír o střední hrubosti, nejlépe P180 – 220. Zamezte probroušení nátěrové hmoty. Dodržujte předepsanou dobu schnutí.

 

Tmelení:

Používejte vhodné akrylové tmely. Tmely náchylné na změnu teploty a tmely obsahující vosk způsobují při zvýšení teploty tvorbu bublin v tmeleném místě. Dodržujte předepsanou dobu schnutí.

 

Balení a přeprava:

Při přepravě používejte vhodné obalové materiály. Zamezte, aby přepravované výrobky na sebe těsně doléhaly. Pro zamezení dolepování křídel a rámů je vhodné jemně přetřít vnitřní část křídla Painttex přípravkem proti dolepování. V případě použití smršťovací fólie balte jenom dostatečně proschlé dílce, aby nedošlo při styku fólie s barvou k tvorbě lesklých míst. Nalakované dílce neprokládejte kartonem, protože hrozí protlačení do barvy.

 

Po zabudování:

Po zabudování musí být zabezpečeno dostatečné větrání objektu, zvláště v zimních a jarních měsících. Zamezte vysoké vlhkosti, která může díly objemově nevratně poškodit, může dojít k tvorbě plísní a zhoršení přilnavosti nátěru k podkladu. Pro zakrytí používejte pásky neobsahující rozpouštědla. Zakrytí páskami může být pouze krátkodobé. Případná poškozená místa opravte přetřením a zaznamenejte. Upozorněte vašeho zákazníka na systém údržby a péče, materiály a postupy k tomu určených.